S námi se evropské vzdělání změní ze snu na skutečnost!
Vzdělávací centrum Association je nejlepší volbou pro studium českého jazyka.
OCA Praha je nejlepší volbou pro  studium českého jazyka
 
 

Vítáme Vás na webových stránkách Vzdělávacího centra Association, jehož provozovatelem je DOCEO, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o..

DOCEO, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. má mnohaletou zkušenost v pořádání krátkodobých a dlouhodobých kurzů zaměřený na výuku českého jazyka pro cizince i nejrůznějších cizích jazyků.

Krátkodobé, především prázdninové kurzy, slouží ke zlepšení jazykových dovedností a k seznamení s Českou republikou a její kulturou. Dlouhodobé jazykové kurzy jsou určené pro studenty, kteří mají zájem studovat v České republice v češtině či angličtině. Studenty tyto kurzy připravují k dalšímu univerzitnímu studiu jak po stránce jazykové, ale nabízíme i profilovou přípravu na vybrané obory. Naši absolventi studují v různých českých městech na mnoha českých univerzitách v bakalářských i magisterských programech nejrůznějších studjních oborů.

O Jazykové kurzy češtiny pro cizince mají zájem nejčastěji studenti z Ruské federace, z Ukrajiny a Kazachstánu. V poslední době zaznamenáváme zájem o výuku češtiny i ze zemí, které nepatří do států bývalého SSSR (Indie, Čína, Latinská Amerika). Kurzy jsou propagovány a nabízeny nejen na webových stránkách jazykové školy DOCEO a partnerských univerzit, ale také na zahraničních veletrzích a výstavách věnovaných vzdělávání. Představitelé univerzit a jazykové školy DOCEO jezdí i na prezentace na partnerské univerzity a do vybraných středních škol, účastní se společně také vzdělávacích konferencí. Naopak zájemci o studium v ČR jsou spolu se svými rodiči ještě před svým nástupem do kurzů zváni k turistické návštěvě univerzit, Ústí nad Labem, Olomouce, Pardubic a Prahy.

Z původní spolupráce s Centrem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od r. 2012) jsme pro akademický rok 2020/2021 rozšířili partnerství s veřejnými vysokými školami o další vysoké školy, a to Univerzitu Pardubice a Univerzitu Palackého v Olomouci. Jsme přesvědčeni že nejen Praha, ale i menší regionální univerzity mají zahraničnímu studentu co nabídnout. Zároveň nás velmi těší, že alespoň trochu můžeme přispět záměru českých vysokých škol více se otevřít světu.

Naše partnerské univerzity (UJEP v Ústí nad Labem , UPOL v Olomouci a UPCE v Pardubicích) zajišťují naše kurzy po pedagogické a metodické stránce, garanty kurzů jsou univerzitní pracovníci. DOCEO naopak pomáhá univerzitám v marketingové propagaci v zahraničí a zavazuje se poskytovat studentům doprovodné služby související se studiem (konzultační činnost před příjezdem studentů do ČR, vyzvednutí na letišti, pomoc při orientaci v prvních dnech v ČR, pomoc při zajištění ubytování, konzultační činnost při nostrifikaci, organizace volného času a nabídka sportovního a kulturního programu). Čeština se vyučuje metodami vypracovanými univerzitními pedagogy. Výuka probíhá nejčastěji přímou metodou, tj. přes český jazyk, v malé míře přes jazyk zprostředkovací, angličtinu, ruštinu.

Jedná se o placené jazykové kurzy, podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání v době zahájení kurzu s tím, že vždy před přijetím do kurzu je vyžadována kopie vysvědčení či dosažených studijních výsledků za poslední rok studia na střední škole.

Podmínky úspěšného ukončení jednotlivých kurzů a složení závěrečných zkoušek jsou stanoveny a kontrolovány partnerskými univerzitami. Společnými znaky jednotlivých kurzů je ovšem pravidelné a časté přezkušování a požadavek na bezproblémovou docházku přesahující 80%.

Aktuální informace o jednotlivých kurzech a programech je možno najít také na internetových stránkách univerzit:

Centrum celoživotního vzdělávání Univerzita Jana Evengelisty Purkyně
https://www.pf.ujep.cz/cs/for-foreigners
kontaktní osoba: Mgr. Et Bc. Radim Holeček (radim.holecek@ujep.cz)

Jazykové centrum Univerzita Pardubice
https://jc.upce.cz/
kontaktní osoba: Mgr. Emil Minčev, Ph.D. (mincev.emil@upce.cz)

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
https://cjv.upol.cz/postuplenie-v-universitety-chekhii-godovoi-kurs-cheshskogo-jazyka/
kontaktní osoba: PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D. (oldrich.brenek@upol.cz)

Vaše Vzdělávací centrum Association

           Zeptejte se nás na cokoliv!
Studium v ASSOCIATION

Další fotografie

Kurzy
Univerzální roční kurz *
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

 
Ekonomický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

 
Humanitní roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

 
Technický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

 
Zdravotnický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

32

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1100

 
Umělecký roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

32

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1100

 
Semestrový
Doba kurzu

08.01.2018 — 31.08.2018

01.02.2018 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

25

Počet týdnů

13

Celkový počet hodin

500

 
 
 
Express **
Doba kurzu

01.07.2018 — 31.12.2018

01.08.2018 — 31.12.2018

Počet hodin týdně

15-17 ***

Počet týdnů

20

Celkový počet hodin

320

 
 
 

* Roční kurzy mají různé názvy. Ekonomický, zdravotnický, humanitní, technický a umělecký. Liší se tím, na jakou terminologii se soustředí. Výjimka je kurz univerzální, který se na žádnou konkrétní terminologii nezaměřuje.

** Expres kurz probíhá pouze v Praze, počítá s prázdninami a exkurzemi.

*** Jedná se o přibližné množství hodin, týdenní hodinová dotace závisí také na množství exkurzí a náslechů.

  • Pozn.: V akademickém roce 2016/2017 se ještě otevírá semestrový kurz, který začíná 9.1. a
  • 1.2.2017 s časovou dotací 500 hodin a cenou 2699 EUR.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání (Netýká se měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů)

Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úroveň A2 (pro zájemce je možné absolvování testu i na úrovni B1 a B2). V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů. Kurzy začínají několikrát ročně

Zodpovědné osoby:

Mgr. Radim Knobloch: r.knobloch@oca-praga.cz

Mgr. et Bc. Radim Holeček: radim.holecek@ujep.cz

Vyplňte formulář a získejte slevu na kurzy v naší škole.
Vzdělávací centrum
ASSOCIATION
Sladkovského nám.
525/1, 130 00,Praha 3
oca-praga

IČO: 26051982

DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.