OCA Praha je nejlepší volbou pro studium českého jazyka

S námi se evropské vzdělání změní ze snu na skutečnost!
Vzdělávací centrum Association je nejlepší volbou pro studium českého jazyka.

Položit otázkuPodívejte
se na video o naší škole

Oca Praga

Vítáme Vás na webových stránkách Vzdělávacího centra Association, jehož provozovatelem je DOCEO, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o..

DOCEO, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. má mnohaletou zkušenost v pořádání krátkodobých a dlouhodobých kurzů zaměřený na výuku českého jazyka pro cizince i nejrůznějších cizích jazyků.

Krátkodobé, především prázdninové kurzy, slouží ke zlepšení jazykových dovedností a k seznamení s Českou republikou a její kulturou. Dlouhodobé jazykové kurzy jsou určené pro studenty, kteří mají zájem studovat v České republice v češtině či angličtině. Studenty tyto kurzy připravují k dalšímu univerzitnímu studiu jak po stránce jazykové, ale nabízíme i profilovou přípravu na vybrané obory. Naši absolventi studují v různých českých městech na mnoha českých univerzitách v bakalářských i magisterských programech nejrůznějších studjních oborů.

O Jazykové kurzy češtiny pro cizince mají zájem nejčastěji studenti z Ruské federace, z Ukrajiny a Kazachstánu. V poslední době zaznamenáváme zájem o výuku češtiny i ze zemí, které nepatří do států bývalého SSSR (Indie, Čína, Latinská Amerika). Kurzy jsou propagovány a nabízeny nejen na webových stránkách jazykové školy DOCEO a naší partnerské univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale také na zahraničních veletrzích a výstavách věnovaných vzdělávání. Představitelé univerzity a jazykové školy DOCEO jezdí i na prezentace na partnerské univerzity a do vybraných středních škol, účastní se společně také vzdělávacích konferencí. Naopak zájemci o studium v ČR jsou spolu se svými rodiči ještě před svým nástupem do kurzů zváni k turistické návštěvě Ústí nad Labem a Prahy.

Jsme přesvědčeni že nejen Praha, ale i menší regionální univerzity mají zahraničnímu studentu co nabídnout. Zároveň nás velmi těší, že alespoň trochu můžeme přispět záměru českých vysokých škol více se otevřít světu.

Naše partnerská univerzita UJEP v Ústí nad Labem zajišťuje naše kurzy po pedagogické a metodické stránce, garanty kurzů jsou univerzitní pracovníci. DOCEO naopak pomáhá univerzitě v marketingové propagaci v zahraničí a zavazuje se poskytovat studentům doprovodné služby související se studiem (konzultační činnost před příjezdem studentů do ČR, vyzvednutí na letišti, pomoc při orientaci v prvních dnech v ČR, pomoc při zajištění ubytování, konzultační činnost při nostrifikaci, organizace volného času a nabídka sportovního a kulturního programu). Čeština se vyučuje metodami vypracovanými univerzitními pedagogy. Výuka probíhá nejčastěji přímou metodou, tj. přes český jazyk, v malé míře přes jazyk zprostředkovací, angličtinu, ruštinu.

Jedná se o placené jazykové kurzy, podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání v době zahájení kurzu s tím, že vždy před přijetím do kurzu je vyžadována kopie vysvědčení či dosažených studijních výsledků za poslední rok studia na střední škole.

Podmínky úspěšného ukončení jednotlivých kurzů a složení závěrečných zkoušek jsou stanoveny a kontrolovány partnerskými univerzitami. Společnými znaky jednotlivých kurzů je ovšem pravidelné a časté přezkušování a požadavek na bezproblémovou docházku přesahující 80%.

Aktuální informace o jednotlivých kurzech a programech je možno najít také na internetových stránkách univerzity:

Centrum  celoživotního vzdělávání Univerzita Jana Evengelisty Purkyně
kontaktní osoba: Bc. Alec Mindák alec.mindak@ujep.cz

Vaše Vzdělávací centrum Association

Kurzy


Studium v ASSOCIATION

Univerzální roční kurz *

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně30
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1100

Ekonomický roční kurz

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně30
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1100

Humanitní roční kurz

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně30
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1100

Technický roční kurz

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně30
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1100

Zdravotnický roční kurz

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně32
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1200

Umělecký roční kurz

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně32
Počet týdnů34
Celkový počet hodin1200

Semestrový

Doba kurzu - 
 - 
Počet hodin týdně25
Počet týdnů13
Celkový počet hodin500

*Roční kurzy mají různé názvy. Ekonomický, zdravotnický, humanitní, technický a umělecký. Liší se tím, na jakou terminologii se soustředí. Výjimka je kurz univerzální, který se na žádnou konkrétní terminologii nezaměřuje.

**Expres kurz probíhá pouze v Praze, počítá s prázdninami a exkurzemi.

***Jedná se o přibližné množství hodin, týdenní hodinová dotace závisí také na množství exkurzí a náslechů.

  • Pozn.: V akademickém roce 2020/2021 se ještě otevírá semestrový kurz, který začíná 11.1. a 1.2. s časovou dotací 500 hodin a cenou 2750 EUR.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání (Netýká se měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů)

Zodpovědné osoby:

Mgr. Radim Knobloch: r.knobloch@oca-praga.cz

Bc. Alec Mindák: alec.mindak@ujep.cz

Kontakty


Vzdělávací centrum ASSOCIATION